เกี่ยวกับเรา

 

ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมโดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีสารสนเทศและจัดบริการของห้องสมุดได้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประเทศชาติโดยรวม