เกี่ยวกับเรา

 

           

          คลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Digital Collections - CMUDC) เป็นแพลตฟอร์มที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลในรูปแบบรายคอลเล็กชัน เช่น CMU e-Theses, CMU e-Journal, CMU e-Textbook รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น Lanna Collection, จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอลเล็กชันส่วนบุคคล เป็นต้น ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว