Luu Quynh Huong

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชื่อเรื่อง Isolation and identification of salmonella spp. from chicken meat in Hanoi, Vietnam = การแยกและจำแนกเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม / Luu Quynh Huong
ปี 2548
ผู้เข้าชม 170
ดาวน์โหลด 11

แสดงรายละเอียด

2

จำนวนรายการสารสนเทศทั้งหมด

จำนวนผลงานจำแนกรายปี

ผลงานทั้งหมด

ผลงาน
{{ele.title}}

-ไม่พบรายการข้อมูล-