book กลวิธีการจัดการปัญหาการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเมื่อยล้าทางกายภาพและจิตใจของพนักงานกลุ่มสำนักงานและพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลำพูน = Coping strategies, perception of organizational climate, physical fatigue and mental fatigue of electronic industrial factories' officers and operators in Lamphun Province / ชื่นกมล พรหมวนิช

book
จำนวนผู้เข้าชม 24

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Collection :

{{biblio_info.main_cat_name_en}}
{{cat_name_en}}
{{cat_name_en}}

{{key}} :

เอกสารดิจิทัล

{{value.file_name_original}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata
{{value.file_name_original}}
{{v.file_name_original}} ( {{v.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{v.dwn_num | number}} ) exif metadata

Video

{{value.file_name_original}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata