book ผลการพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน : กรณีศึกษา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยว ,คู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,โมบายแอปพลิเคชัน ,การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ,การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

book
จำนวนผู้เข้าชม 7

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Collection :

{{biblio_info.main_cat_name_en}}
{{cat_name_en}}
{{cat_name_en}}

{{key}} :

เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL

เอกสารดิจิทัล

ดาวน์โหลด {{no_rec}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata
ดาวน์โหลด {{no_rec}}
ดาวน์โหลด {{no_rec}} ( {{v.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{v.dwn_num | number}} ) exif metadata

Video

แสดงผล Video Player {{key+1}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata