book ผลของการเสนอตัวแบบจริงต่อพฤติกรรมการใช้สารแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้สารแอมเฟตามีน แอมฟิตะมิน -- ผลข้างเคียง ,ผู้ป่วย--พฤติกรรม ,แอมฟิตะมิน

book
จำนวนผู้เข้าชม 33

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Collection :

{{biblio_info.main_cat_name_en}}
{{cat_name_en}}
{{cat_name_en}}

{{key}} :

เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL

เอกสารดิจิทัล

{{value.file_name_original}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata
{{value.file_name_original}}
{{v.file_name_original}} ( {{v.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{v.dwn_num | number}} ) exif metadata

Video

{{value.file_name_original}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata