book พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ พระบรมราโชวาท ,พระราชดำรัส ,สุนทรพจน์ ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,พระบรมราโชวาท ,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

book
จำนวนผู้เข้าชม 15

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Collection :

{{biblio_info.main_cat_name_en}}
{{cat_name_en}}
{{cat_name_en}}

{{key}} :

เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL

เอกสารดิจิทัล

ดาวน์โหลด {{no_rec}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata
ดาวน์โหลด {{no_rec}}
ดาวน์โหลด {{no_rec}} ( {{v.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{v.dwn_num | number}} ) exif metadata

Video

แสดงผล Video Player {{key+1}} ( {{value.file_size}} ) ( จำนวนดาวน์โหลด: {{value.dwn_num | number}} ) exif metadata