book ผลของการประคบเย็นต่อความปวดและความพึงพอใจในผู้ป่วยนิ้วล็อค ที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์ การประคบเย็น ,ความปวด ,ความพึงพอใจ ,ผู้ป่วยนิ้วล็อค ,การฉีดยาสเตียรอยด์

book
จำนวนผู้เข้าชม 5

เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Collection :

{{biblio_info.main_cat_name_en}}
{{cat_name_en}}
{{cat_name_en}}

{{key}} :

เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL

เอกสารดิจิทัล